Fandom

Ikariam Wiki

גרסה 0.6.9

452עמודים בסך הכל
Add New Page
הערות0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

גרסה 0.6.9.gif

תכונה-מלחמת כפפת שריון

-שחקנים יכולים לנהל מלחמת כפפת שריון אחד כלפי השני.

-בריתות יכולות לנהל מלחמת כפפת שריון אחת כלפי השנייה.

-מלחמת כפפת שריון חייבת להיות מוכרזת ומאושרת כמו חוזה על מנת שתהיה לה השפעה.

-ערים של שחקנים שמעורבים במלחמת כפפת שריון נגדך יסומנו בנקודה אדומה בתצוגת האי.

-איים שבהם שחקנים שמעורבים במלחמת כפפת שריון נגדך יסומנו בדגל אדום במפת העולם.

-אפשר לראות בצבא את כל הערים של הברית של השחקן\ברית שנגדה אתה במלחמת כפפת שריון, אם הגנרל יבחר להדגיש עיר היא תופיע בעמוד הראשון.

(ברוב הבריתות רשימת הערים היא כמה עמודים)

-בצבא ניתן לראות כמה גנרלים כל צד הרג לשני, אם חבר ברית הרג צבא של שחקן שלא קשור למלחמה זה לא ייספר שם.

- מלחמת כפפת שיריון מסתיימת כאשר אחד מהצדדים מבטל את החוזה.

תיקוני באגים עריכה

תיקון באג- הטקס המקשר לחוזה קשרי רשת לא הופיע.

תיקון באג- הכפתור להפעלת הפלא עבד כשהפלא שודרג מרמה 1, לחיצה על יצרה שגיאה, מעכשיו הכפתור יהיה אפור בזמן השדרוג.

תיקון באג- במשיכת כוחות מקרב הזמן שמתרחש הזמן שמחושב לא נכון.

תיקון באג- בניסיון ליצור קשר עם הדיפלומט של הברית דרך העיר שלך בתצוגת האי גרמה לשגיאה. הפתור לא יוצא יותר בסמוך לערים שלך.

תיקון באג- כאשר שחקנים הרסו את האקדמיה עם מדענים בפנים, המדענים נעלמו במקום להפוך בחזרה לתושבים.

תיקון באג- זמן המסע של יחידות במסך המשימות לא לקח בחשבון בפסל הפוסידון.

תיקון באג- תצוגת העלויות של המרגל לא הותאמה לגלגלת, רק הזמן והעלות למרגל אחד הוצג.

תיקון באג- כאשר התבצעה הפרעה בעת העמסת מסחר נוצרה הודעת יועץ לא נכונה.

תיקון באג בתכונת משתמש אחרונה- הצעות שלך בתחנת סחר הודגשו בירוק ואילו מחברי ברית בכחול ולא להפך.

תיקון באג- בעת הפעלה של שחקן אחרי חוסר פעילות ארוכה התג של שרת המלחמה אבד.

תיקון באג- כאשר הכובש של העיר העמיס כוחות מחוץ לעיר הכבושה לצרכי בזיזה הם לא הוצגו בנמל, כנגד הכוחות שהועמסו לכיבוש. שניהם מעכשיו יהיו זמינים בנמל לבעל העיר.

תיקון באג- במידה ונעשה שימוש בגלגל הניווט בזמן שחלון הבנייה היה פתוח מספר אפשרויות במבנים גרמו לשגיאת גאווה.

תיקון באג- בתצוגת המשימות של הגנרל, משימות בזיזה נראו כאילו הם חוזרות גם כשהם היו בזמן העמסה.

תיקון באג- שליחת הודעה במשך של חיפוש חוזי תרבות מבלי לסמן מראש שחקן לא יצרה הודעה שגיאה אלא במקום זאת הפעילה הודעה ש"ההוראה שלך בוצעה". התגית של שותף לחוזה גם הייתה חסרה.

תיקון באג- גלגל הניווט לפעמים לא היה תקין בעת הפעלתו.

תיקון באג- סידור מחדש של טבלת הדיפלומטיה באפשרויות הפרימיום.

תיקון באג- הודעת שגיאה התווספה כאשר שחקנים ניסו להוסיף שחקנים שכבר נמצאים ברשימת החברים שלהם.

תיקון באג- בזמן סידור מחדש של הצי, שמות שחקנים הערים והשחקנים לא קושרו.

תיקון באג- תיקון מספר שגיאות של כותרות ותצוגה במספר מסכים.

תיקון באג- כפתורים של שדרוג והריסת בית מחבוא נשארו אפורים לאחר ביטול משימת אימון.

תיקון באג- במחסן משאבים שלא ניתנים לבזיזה מוצגים מסומנים שוב בירוק ואלה שניתנים לבזיזה באדום.

תיקון באג- הגדרות רשימת החברים נפגעו בעת מעבר לעמוד שני. בנוסף הייתה שגיאת תצוגה בזמן השימוש בכרום.

תיקון באג- במידה ובוצע מרד בעיר כבושה או נמל ללא שנכשל, השחקן הכובש קיבל הודעה בערים רק במקרה של נמל כבוש.

תיקון באג- בקשה לחוזה תרבות לא מכילה כפתור מחק.

תיקון באג- בעת עיצוב דף ברית השימוש בסמן של % לא היה אפשרי.

תיקון באג- נמלים כבושים של שחקנים לא פעילים מעתה ניתנים לשחרור ע"י כיבוש.

תיקון באג- זמני טעינה בעת בזיזת כפר הברברים חושב בצורה לא נכונה.

הערך נכתב ע"י Ido Zeruya.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית