Fandom

Ikariam Wiki

גרסת 0.6.9

452עמודים בסך הכל
Add New Page
הערות6 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

0.6.9 עריכה

0.6.9
תכונה מלחמת מלחמת כפפת שריון/כפפות מתכת
 • תכונה-מלחמת כפפת שריון
  • שחקנים יכולים לנהל מלחמת כפפת שריון אחד כנגד השני. זה גם תקף לבריתות.
  • מלחמת כפפות שריון חייבת להיות מוכרזת ומאושרת כמו חוזה על מנת שתהיה לה השפעה.
  • ערים של שחקנים שמוערבים במלחמת כפפות שריון נגדך יסומנו בתצוגת האי על ידי נקודה אדומה.
  • איים בהם שחקנים שמעורבים במלחמת כפפות שריון נגדך יסומנו בדגל אדום במפת העולם.
  • בתגית מלחמת כפפות שריון ביועץ הצבאי, אתה יכול לראות מול מי אתה מנהל מלחמת כפפות שריון או מול איזה ברית הברית שלך מנהלת מלחמת כפפות שריון. כל מלחמת כפפות שריון מקושרת לעמוד משלה אשר מציג את רשימת הערים של שחקני האוייב. במקרה של מלחמת כפפות שריון בין בריתות הגנרל יכוללסמן מטרות עיקריות בעמוד אשר יודגשו בכוונת.
  • בזמן מלחמת כפפות השריון מספר נקודות הגנרלים שנהרסו על ידי כל משתתף נספרים ומוצגים בתצוגה הכללית. נזק שנגרם לגורם שלישי (לדוגמה בקרבות בהם מעורבים יותר משני שחקנים ) לא יספר
  • מלחמת כפפת השריון מסתיימת כאשר צד אחד מסיים את חוזה מלחמת כפפות השריון.
0.6.9

תיקוני באגים עריכה

 • תיקון באג – הטקסט המקשר לחוזה קשרי רשת לא הופיע.
 • תיקון באג – הכפתור להפעלת פלא היה פעיל בזמן שהפלא שודרג לרמה 1. לחיצה עליו יצר שגיאה הכפתור מעכשיו אפור בזמן השדרוג.
 • תיקון באג – במשיכת כוחות מקרב שמתרחש הזמן המחושב הוצג לא נכון.
 • תיקון באג – בניסיון ליצור קשר עם הדיפלומט של הברית דרך העיר שלך בתצוגת האי גרמה לשגיאה. הכפתור לא יוצג יותר סמוך לערים שלך.
 • תיקון באג – כאשר שחקנים הרסו את האקדמיה עם מדענים בפנים, הם נעלמו במקום להפוך בחזרה להיות תושבים.
 • תיקון באג – זמן המסע של יחידות במסך המשימות לא לקח בחשבון את פסל הפוסידון.
 • תיקון באג – תצוגת העלויות לאימון מרגלים לא התאמת מול הגלגלת. רק הזמן והעלויות למרגל בודד הוצג.
 • תיקון באג – כאשר התבצעה הפרעה בעת העמסת מסחר נוצרה הודעת יועץ לא נכונה.
 • תיקון באג – תוקנה בעיית תצוגה במבט האי שהתרחשה בעת שינוי ערים עם חלון משימות פתוח.
 • תיקון באג – תכונת משתמש אחרונה: הדגשת תחנת המסחר בהצעות שלך הודגשו בירוק ואלו מחברי הברית בכחול במקום הפוך.
 • תיקון באג – בעת הפעלה מחודשת של שחקן לאחר חוסר פעילות ארוכה. התג של שרת המלחמה אבד.
 • תיקון באג – כאשר הכובש של העיר העמיס כוחות מחוץ לעיר הכבושה לצרכי בזיזה הנל לא הצוגו בנמל, כנגד הכוחות שהועמסו לכיבוש. שנייהם מעכשיו יהיו זמינים בנמל לבעל העיר.
 • תיקון באג – במידה ונעשה שימוש בגלגל הניווט בזמן שחלון הבניה היה פתוח, מספר אפרויות במבנים גרנו לשגיאות גאווה.
 • תיקון באג – בתצוגת המשימות של הגנרל , משימות בזיה הוצגו כחוזרות בזמן שהם היו עדיין בהעמסה.
 • תיקון באג – שליחת הודעה במסך של חיפוש חוזי תרבות מבלי לסמן מראש שחקן לא יצרה הודעת שגיאה אלה במקום הפעילה הודעה שההוראה שלך בוצעה. התגית של שותף לחוזה גם היתה חסרה.
 • תיקון באג – גלגל הניווט לפעמים לא היה תקין בעת הפעלתו.
 • תיקון באג – סידור מחדש של טבלת דיפלומטיה באפשרויות הפרימיום.
 • תיקון באג – הודעת שגיאה התווספה כאשר שחקנים ניסו להוסיף שחקנים שהיו כבר ברשימת החברים שלהם.
 • תיקון באג – בזמן סדור מחדש של הצי שמות הערים והשחקנים לא קושרו.
 • תיקון באג – תיקון מספר שגיאות של כותרות ותצוגה במספר מסכים.
 • תיקון באג – כפתורים של שדרוג והריסת מקום המחבוא נשארו אפורים לאחר ביטול משימת אימון.
 • תיקון באג – במחסן משאבים שלא ניתנים לבזיזה מסומנים שוב בירוק וכאלו שניתנים לבזיזה באדום.
 • תיקון באג – הגדרות רשימת חברים נפגעו בעת מעבר לעמוד שני. בנוסף היתה שגיאת תצוגה בזמן השימוש בכרום.
 • תיקון באג – במידה ובוצע מרד בעיר כבושה או נמל לא צלחה, השחקן הכובש קיבל רק הודעה מיועץ הערים רק במקרה של הנמל.
 • תיקון באג – בקשה לחוזה תרבות לא מכילה כפתור מחק.
 • תיקון באג – בעת עיצוב דף ברית השימוש בסמן % לא היה אפשרי.
 • תיקון באג – נמלים כבושים של שחקנים לא פעילים מעכשיו ניתנים לשחרור על ידי כיבוש.
 • תיקון באג – זמני טעינה בעת בזיזת כפר הברברים חושב בצורה לא נכונה.

נערך על ידי ידידיה מרשה

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית